- НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - >>>

- ФОРМУЛЯРИ - >>>

- БЮДЖЕТ - >>>

- УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО- >>>

- ПРАВИЛНИК НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ - >>>

- ПРАВИЛНИК НА ОС КЪМ ДГ - >>>

- ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД - >>>

- ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН - >>>

- ПЛАН ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДГ№69 "Жар птица" - >>>

- ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДГ №69 "Жар птица" - >>>

- ПРОГРАМА ЗA ПРЕВЕНЦИЯ ОТ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ №69 „Жар птица“ - >>>

- СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ №69 "Жар птица" - >>>

- ЕТИЧЕН КОДЕК ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ДГ №69 "Жар птица" - >>>

- ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - >>>

- МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - >>>

- ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - >>>